Gweithdy Hanfodion Adnoddau Dynol | HR Essentials Workshop

Gweithdy Hanfodion Adnoddau Dynol | HR Essentials Workshop
20 Jul 10:00 am BST £0.00Categories:


Sgroliwch i lawr i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn Saesneg. Scroll down for event information in English.

About this event

Mae Cyfraith Adnoddau Dynol a Chyflogaeth yn hanfodol er mwyn i unrhyw fusnes fod yn ymwybodol ohono. Nid yw gwneud pethau’n anghywir neu ‘ddim yn gwybod beth nad ydych chi’n ei wybod’ yn amddiffyniad mewn Tribiwnlys Cyflogaeth.

 

Nod y seminar hon yw rhoi trosolwg eang ac ymarferol i sefydliadau yng Nghasnewydd o faterion Cyfraith Adnoddau Dynol a Chyflogaeth, y mae angen i unrhyw berchennog neu reolwr busnes fod yn ymwybodol ohonynt.

Bydd y Seminar hon yn ymdrin â’r canlynol:

 

 • Statws Cyflogaeth a mathau o gontractau
 • Cyfraith Cyflogaeth – gwahaniaethu, tribiwnlysoedd
 • Recriwtio
 • Telerau Cytundebol
 • Absenoldeb o’r Gwaith (Salwch/Gwyliau)
 • Rheoli perfformiad, disgyblu a chwynion
 • Polisïau Absenoldeb Statudol a Theulu
 • Diwedd Cyflogaeth

GDPR a Chydsyniad Data

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw yn unol â GDPR, Deddf Diogelu Data 2018, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a’n Datganiad Preifatrwydd personol.

Ynglŷn â Chyfnewidfa PDC:

Cyfnewidfa PDC yw’r canolbwynt ar gyfer busnes ac ymgysylltu ym Mhrifysgol De Cymru, yn seiliedig ar Gampws Casnewydd a Threfforest. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i greu cysylltiadau sy’n pontio’r byd academaidd a diwydiant.

HR and Employment Law is crucial for any business to be aware of. Getting things wrong or ‘not knowing what you don’t know’ is not a defence in an Employment Tribunal.

 

The aim of this seminar is to provide organisations based in Newport with a broad and practical overview of HR and Employment Law issues, which any business owner or manager needs to be aware of.

 

This Seminar will cover the following:

 

 • Employment Status and types of contracts
 • Employment Law – discrimination, tribunals
 • Recruitment
 • Contractual Terms
 • Absence from Work (Sickness/Holidays)
 • Managing performance, disciplinary and grievance
 • Statutory Leave & Family policies
 • End of Employment

GDPR and Data Consent

Information you provide will be held in accordance with GDPR, Data Protection Act 2018, Freedom of Information Act 2000 and our personal Privacy Statement.

About USW Exchange:

USW Exchange is the hub for business and engagement at the University of South Wales, based on the Newport and Treforest Campus. We work with organisations to create connections that bridge academia and industry.

Bookings

Bookings are closed for this event.


ADD TO CALENDAR

Add to Apple calendar

Share this event